POGREBNE STORITVE VRBANČIČ » Dobro je vedeti

Dobro Je Vedeti

Prijava smrti

Če je oseba umrla izven zdravstvenih oziroma drugih zavodov, smrt na upravni enoti prijavimo mi. Smrt se prijavi na upravni enoti v občini katere je oseba umrla. Prijava smrti mora biti podana v dveh dneh od dneva smrti oziroma od dneva najdbe trupla. K prijavi smrti mora biti priloženo potrdilo o smrti. Tega izda zdravnik, ki je umrlega pregledal.

Pogrebnina

Pogrebnina je posebna oblika izredne denarne socialne pomoči, ki se lahko dodeli kot pomoč pri kritju stroškov pogreba družinskemu članu umrlega, ki je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji. Pogrebnina se lahko dodeli v višini dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, vendar ne več kot znašajo stroški pogreba.
(930,68 evra višina pogrebnine, a ne več kot znašajo stroški pogreba)

Posmrtnina

 • Posmrtnina kot posebna oblika izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, se vam lahko dodeli, če ste bili na dan smrti umrlega upravičeni do socialno varstvenih pravic.
  (465,34 evra višina posmrtnine)

Pravica do uveljavljenja pogrebnine in posmrtnine

Vir: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

         http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/

Link na vlogo: 

Vloga: Obrazec 8.47  ali   obr_8.47_net

Vloga za pogrebnino in posmrtnino

Z vlogo lahko zaprosite za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnino) oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana (posmrtnino).

Za upravičenost je treba izpolnjevati splošne in posebne pogoje za posamezno pravico.

Upravičenec za uveljavljanje pravice do pogrebnine oziroma posmrtnine mora biti:

 • državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji,
 • tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in stalno prebivališče v Sloveniji.

Posebni pogoji za uveljavljanje posmrtnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje pokojne osebe.),
 • vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka ali
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja, prav tako se ne upošteva denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek in državna štipendija) ne presega zakonsko določenega cenzusa.

Posmrtnina se dodeli in izplača vlagatelju kot pomoč za vse družinske člane umrlega. To pomeni, da je do posmrtnine po isti pokojni osebi lahko upravičen samo en družinski član pokojne osebe.

Posebni pogoji za uveljavljanje pogrebnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti),
 • vlagatelj je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji (račun se mora glasiti na strankino ime),
 • in je bil na dan smrti pokojnika upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka, ali
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega višine 617 evrov za samsko osebo oziroma 925 evrov za družino.

Pogrebnina in posmrtnina se v zapuščinskem postopku (dedovanje) ne vračata.

Pogrebnino in posmrtnino uveljavljate pri katerem koli centru za socialno delo. Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca.

Pokojnina

Pokojnina je redni mesečni prejemek, ki uživalcu zagotavlja materialno in socialno varnost za primer starosti, invalidnosti ali smrti zavarovanca. Glede na izpolnjevanje pogojev in način pridobitve pravice do pokojnine obstaja več vrst pokojnin. Pravica do starostne, invalidske, vdovske, družinske in delne pokojnine ter pogoji za priznanje teh pravic so urejeni v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Starostna pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob dopolnitvi določene starosti in pokojninske dobe, če izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Oporoka

Glavna vsebina oporoke so predvsem navedbe oporočitelja, kako in komu naj bo njegovo premoženje, ki ga bo imel v trenutku smrti, razdeljeno.
Pomembno je vedeti, da oporoka v času življenja oporočitelja nima prav nikakršnega učinka.

Oporočitelj lahko tako do svoje smrti, s svojim premoženjem še vedno upravlja in razpolaga, kot sam želi.

Oporoka je strogo osebna, kar pomeni, da njeno vsebino lahko določi zgolj in samo imetnik premoženja, ki je predmet oporoke. Torej oporočitelj. Zahteva se, da mora biti oporočitelj star vsaj 15 let in da biti »razsoden«. »Razsodnost« oporočitelja se presoja v vsakem konkretnem primeru posebej. Oporoka, ki jo napravi nekdo, ki ne izpolnjuje teh dveh pogojev je neveljavna!

Zapuščina

Svojci pokojnega v roku tridesetih dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih prejmejo ustrezna navodila. Svetovali vam bodo tudi kdaj se lahko uveljavlja pravica do sorodnikove pokojnine.

• Oseba, ki je urejala za pogreb pokojnega na matičnem uradu v roku tridesetih dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih predloži naslednje podatke za sestavo smrtovnice:
• osebne podatke o dedičih (rojstni podatki, državljanstvo, poklic, bivališče);
• podatke o nepremičnem premoženju (zemljiško-knjižni izpisek, posestni list);
• podatke o premičnem premoženju (hranilne knjižice, tekoči račun, prometno dovoljenje);
• podatki o morebitni gotovini, vrednostnih papirjih, dragocenostih;
• obvestilo o lastninskem certifikatu, o morebitnem zavarovanju pokojnega za primer smrti,orožni list, ali je bil pokojni zavarovan za primer smrti, podatke o morebitnih dolgovih;
• vse pokojnikove dokumente (osebno izkaznico, potni list itd.)

Verzi

Brez upa in strahu zahvalnico uberi
neznanemu bogu,
da vsako bitje mine,
iz groba se ne vrne
in tudi trudna reka
v morje se povrne.
(T. Wolf)