POGREBNE STORITVE VRBANČIČ » Dobro je vedeti

Dobro Je Vedeti

 

Prijava smrti

Če je oseba umrla izven zdravstvenih oziroma drugih zavodov, smrt na upravni enoti prijavimo mi. Smrt se prijavi na upravni enoti v občini katere je oseba umrla. Prijava smrti mora biti podana v dveh dneh od dneva smrti oziroma od dneva najdbe trupla. K prijavi smrti mora biti priloženo potrdilo o smrti. Tega izda zdravnik, ki je umrlega pregledal.

 

Pogrebnina

 • Pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Pogrebnina kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka in znaša  785,50 evrov.

 

Posmrtnina

 • Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 392,75 evrov.

 

Pravica do uveljavljenja pogrebnine in posmrtnine

Vir: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

         http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/

 

Link na vlogo: 

Vloga: Obrazec 8.47  ali   obr_8.47_net

 

POGREBNINA IN POSMRTNINA  

 

UVELJAVLJANJE:

 

PRILOGE:

 • Vlogi mora stranka priložiti dokazilo o smrti, če ta podatek še ni vpisan v matični register o smrti oziroma v primeru uveljavljanja pravice do pogrebnine tudi originalni račun za opravljeni pogreb ali predračun stroškov pogreba.

 

POGOJI:

Za upravičenost je treba izpolnjevati splošne in posebne pogoje za posamezno pravico, ki so navedeni v nadaljevanju.

Upravičenec za uveljavljanje pravice do pogrebnine oziroma posmrtnine mora biti:

 • državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji,
 • tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v  Sloveniji  in  stalno prebivališče v Sloveniji.

Posebni pogoji za uveljavljanje posmrtnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski članpokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti), NOVO od 1. 6. 2018 dalje: tudi bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje),
 • vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka
  ALI
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega zakonsko določenega cenzusa.

 

Zakonsko določen cenzus je odvisen od števila družinskih članov vlagatelja ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka in trenutno znaša za:

 • samsko osebo 1,47 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 577,34 evra,
 • družino z 2 odraslima osebama 2,04 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 801,21 evra,
 • družino z 2 odraslima osebama in 1 otrokom 2,74 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.076,14 evra, z 2 otrokoma 3,33 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.307,86 evra,
 • enostarševsko družino z 1 otrokom 2,35 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 922,96 evra, z 2 otrokoma 3,12 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.225,38 evra.

 

Posmrtnina se dodeli in izplača vlagatelju kot pomoč za vse družinske člane umrlega. To pomeni, da je do posmrtnine po isti pokojni osebi lahko upravičen samo en družinski član pokojne osebe.

 

Posebni pogoji za uveljavljanje pogrebnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, NOVO od 1. 6. 2018 dalje: tudi bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje),
 • vlagatelj je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji (račun se mora glasiti na strankino ime),
  IN JE BIL
 • na dan smrti pokojnika upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka
  ALI
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega višine 617 evrov za samsko osebo oziroma 925 evrov za družino.

 

Pri postopku uveljavljanja pogrebnine svetujemo in opozarjamo naslednje:

 • Ko bo stranka urejala pogreb pri pogrebnem podjetju se pripravi predračun.
   
 • Če stranka ne more plačati stroškov pogreba takoj in je družinski član pokojnika, jo pogrebno podjetje opozori na naslednje:
  • stranka je upravičena do pogrebnine, če je trenutno upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka. V tem primeru se stranki svetuje, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, odločba o pogrebnini pa bo izdana takoj,
    
  • stranka je lahko upravičena do pogrebnine, če ima dohodke, ki za samsko osebo ne presegajo 617 evrov, za družino pa 925 evrov. V tem primeru se stranki svetuje, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, kjer ji bo izdana odločba o pogrebnini predvidoma čez nekaj dni.  

 

NAKAZILO:

 1. posmrtnina 
   – na osebni račun upravičenca v denarju
   
 2. pogrebnina 
  – na osebni račun upravičenca v denarju, če je bil račun že plačan,
  – z nakazilom pogrebnemu podjetju, če stranka predračuna ne more plačati v celoti takoj, je ta pri računu za opravljene pogrebne storitve odštelo znesek pogrebnine, pogrebnemu podjetju ta znesek povrne izplačevalec pravice (MDDSZ).

 

VIŠINA:

posmrtnina – en osnovni znesek minimalnega dohodka, trenutno 392,75 evra
pogrebnina – dva osnovna zneska minimalnega dohodka, trenutno 785,50 evra, vendar ne več kot znašajo stroški pogreba.

 

Pogrebnina in posmrtnina se v zapuščinskem postopku ne vračata.

 

 

Pokojnina

Pokojnina je redni mesečni prejemek, ki uživalcu zagotavlja materialno in socialno varnost za primer starosti, invalidnosti ali smrti zavarovanca. Glede na izpolnjevanje pogojev in način pridobitve pravice do pokojnine obstaja več vrst pokojnin. Pravica do starostne, invalidske, vdovske, družinske in delne pokojnine ter pogoji za priznanje teh pravic so urejeni v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Starostna pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob dopolnitvi določene starosti in pokojninske dobe, če izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

 

 

 

Oporoka

Glavna vsebina oporoke so predvsem navedbe oporočitelja, kako in komu naj bo njegovo premoženje, ki ga bo imel v trenutku smrti, razdeljeno.
Pomembno je vedeti, da oporoka v času življenja oporočitelja nima prav nikakršnega učinka.

Oporočitelj lahko tako do svoje smrti, s svojim premoženjem še vedno upravlja in razpolaga, kot sam želi.

Oporoka je strogo osebna, kar pomeni, da njeno vsebino lahko določi zgolj in samo imetnik premoženja, ki je predmet oporoke. Torej oporočitelj. Zahteva se, da mora biti oporočitelj star vsaj 15 let in da biti »razsoden«. »Razsodnost« oporočitelja se presoja v vsakem konkretnem primeru posebej. Oporoka, ki jo napravi nekdo, ki ne izpolnjuje teh dveh pogojev je neveljavna!

 

 

Zapuščina

Svojci pokojnega v roku tridesetih dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih prejmejo ustrezna navodila. Svetovali vam bodo tudi kdaj se lahko uveljavlja pravica do sorodnikove pokojnine.

• Oseba, ki je urejala za pogreb pokojnega na matičnem uradu v roku tridesetih dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih predloži naslednje podatke za sestavo smrtovnice:
• osebne podatke o dedičih (rojstni podatki, državljanstvo, poklic, bivališče);
• podatke o nepremičnem premoženju (zemljiško-knjižni izpisek, posestni list);
• podatke o premičnem premoženju (hranilne knjižice, tekoči račun, prometno dovoljenje);
• podatki o morebitni gotovini, vrednostnih papirjih, dragocenostih;
• obvestilo o lastninskem certifikatu, o morebitnem zavarovanju pokojnega za primer smrti,orožni list, ali je bil pokojni zavarovan za primer smrti, podatke o morebitnih dolgovih;
• vse pokojnikove dokumente (osebno izkaznico, potni list itd.)